Kvalitet & Miljö

Vi ska sträva efter att:

  • I vårt arbete erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaderna för kunden blir så låga som möjligt.
  • Välja leverantör efter deras förmåga att leverera varor och tjänster som motsvarar våra
    krav och förväntningar.
  • Utföra arbetet med god ordning, omtanke och säkerställd arbetsmiljö.
  • Se till att våra anställda alltid innehar hög kompetens i det arbete de utför.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Tillfredsställa våra kunders behov ur kvalitet- och miljösynpunkt.
  • Informera, stödja och återkoppla till såväl fastighetsägare som dennes hyresgäst.
  • Våra medarbetare bär alltid enhetliga arbetskläder.

Miljö/ Arbetsmiljö

I vårt arbete tänker vi på miljön och har utarbetat en miljöpolicy. Bland annat ska produkter och material vara miljövänliga och ha så låg miljöbelastning som möjligt. I det fall det går ska produkter från förnyelsebara naturresurser användas i första hand. Inköp sker i första hand genom lokala återförsäljare. Våra anställda ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Tillsammans ska vi försöka skapa en sådan arbetsmiljö att vi kan känna arbetsglädje och inte drabbas av olycksfall. Det ankommer på var och en att inte bara följa regler, instruktioner och rutiner utan uppmärksamma olika risker som finns och tillsammans genomför vi nödvändiga och förebyggande åtgärder. T ex. arbetsställningar som kan leda till belastningsskador, felaktigheter i utrustning och hur vi samarbetar.

Brandskydd

Vi ser över brandskyddet kontinuerligt och ger våra medarbetare kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand. Våra bilar är utrustade med brandsläckare.