Bostadsrättsförening Laholm

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning åt alla slags fastighetsägare: bostadsrättsföreningar, stiftelser, fastighetsbolag och privatpersoner. Vi arbetar i moderna system som säkerställer kvaliteten, säkerheten och effektiviteten och som möjliggör för dig som fastighetsägare att vara delaktig i förvaltningen så mycket eller så lite du vill.
Vi tar ett helhetsansvar för ekonomi och administration för fastighetsägare och föreningar som är i behov av kvalificerade rutiner, anpassade avisering- och ekonomisystem.

Bostadsrättsförening

1 Medlems- och lägenhetsförteckning m.m.

 • Föra förteckning över medlemmar, föreningens e.v. hyresgäster och upplåtna bostadsrätter samt pantsättningar enligt bostadsrättslagen.

2 Avgifts- och hyresuppbörd

 • Svara för utskrift av avier för avisering av avgifter och hyror enligt av uppdragsgivaren fastställt uttag.
 • Beräkna och avisera avgiftshöjningar
 • Underrätta bostadsrättsinnehavare om hyres- avgiftsregleringar.
 • Administrera autogiro.
 • Inkassera avgifter och hyror.
 • Upprätta restlista över avgifts och hyresfordringar.
 • Vid utebliven betalning svara för påminnelser, inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning och principer som beslutas av uppdragsgivaren. Eventuella avgifter bekostas av föreningen.
 • Beräkna och debitera dröjsmålsränta.

3 Överlåtelser och panter

 • Hantera ansökan om medlemskap, överlåtelser och pantsättningar.
 • Vara föreningens kontaktperson mot mäklare. Vi förbereder och tar fram det som behövs till styrelsen för att underlätta beslut om ansökan av medlemskap.
 • Kontrolluppgifter

4 Arvoden, löner och utlägg

 • Utbetala arvoden, löner och andra ersättningar till Brfs företroendevalda.
 • Utbetalning av utlägg
 • Skattedeklaration och kontrolluppgifter

5 Leverantörsfakturor

 • Scanning och registrering av inkommande fakturor
 • Elektronisk attestering av fakturor
 • Bokföring av fakturor
 • Digitalt arkiv

6 Låneadministration

 • Offertförfrågan
 • Föra låneregister
 • Kontrollera räntor och amorteringar

7 Redovisning och rapportering

 • Löpande bokföring av affärstransaktioner enligt Bokföringslagens bestämmelser.
 • Löpande periodiseringar av större poster.
 • Operiodiserad resultat- och balansrapport vid behov.
 • Periodiserad resultat- och balansrapport med uppföljning mot budget och föregående år innehållande analys, kommentarer och e.v. rekomendationer enligt överenskommelse.
 • Upprättande av förslag till resultat- och likviditetsbudget.

8 Årsavslut och deklarationer

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning inlusive förslag till förvaltningsberättelse.
 • Inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • Kontrolluppgifter
 • Uppbördsdeklarationer

9 Myndighetskontakter

 • Svara för uppgifter till myndigheter. Anmäla ändring av styrelsens sammansättning , firmateckning eller ändring av stadgar.

10 Arkivering

Räkenskapsmaterial arkiveras enligt bokföringslagen.
Möten och Stämmor

 • Medverka på möten och stämmor.
 • Uppdrag som stämmoordförande, föredragare av årsredovisning.

Kurser

 • Grundläggande kurs i företagsekonomi speciellt anpassat för bostadsrättsföreningar
 • Grundläggande kurs i styrelsearbete

Hyresfastigheter

1 Lägenhets- och lokalförteckning

 • Föra förteckning över bostads- och lokalhyresgäster.
 • Föra förteckning över hyresobjekt. -Föra förteckning över och bevaka löptider lokalhyreskontrakt.

2 Hyror och avgifter

 • Svara för utskrift av avier för avisering av hyror och avgifter enligt av uppdragsgivaren fastställt uttag.
 • Beräkna och avisera hyreshöjningar.
 • Bevaka och uppdatera index.
 • Beräkna driftsavräkningar och preliminära aviseringar.
 • Beräkna och bevaka fastighetsskatt för lokalhyresgäster.
 • Underrätta hyresgäst om hyres- avgiftsregleringar.
 • Administrera autogiro.
 • Inkassera hyror och avgifter.
 • Upprätta restlista över avgifts och hyresfordringar.
 • Vid utebliven betalning svara för påminnelser, inkassoverksamhet och rättsliga åtgärder enligt gällande lagstiftning och principer som beslutas av uppdragsgivaren.
 • Beräkna och debitera dröjsmålsränta.

3 Arvoden, löner och utlägg

 • Utbetala arvoden, löner och andra ersättningar.
 • Utbetalning av utlägg
 • Skattedeklaration och kontrolluppgifter

4 Leverantörsfakturor

 • Scanning och registrering av inkommande fakturor
 • Elektronisk attestering av fakturor
 • Bokföring av fakturor
 • Digitalt arkiv

5 Låneadministration

 • Offertförfrågan
 • Föra låneregister
 • Kontrollera räntor och amorteringar

6 Redovisning och rapportering

 • Löpande bokföring av affärstransaktioner enligt Bokföringslagens bestämmelser.
 • Löpande periodiseringar av större poster.
 • Operiodiserad resultat- och balansrapport vid behov.
 • Periodiserad resultat- och balansrapport med uppföljning mot budget och föregående år innehållande analys, kommentarer och e.v. rekommendationer enligt överenskommelse.
 • Upprättande av förslag till resultat- och likviditetsbudget.

7 Årsavslut och deklarationer

 • Årsbokslut
 • Årsredovisning inklusive förslag till förvaltningsberättelse.
 • Inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • Kontrolluppgifter
 • Uppbördsdeklarationer

8 Arkivering

Räkenskapsmaterial arkiveras enligt bokföringslagen.

Vanliga frågor & svar

Vad ingår i den ekonomiska förvaltningen för bostadsrättsföreningar?

Den ekonomiska förvaltningen för bostadsrättsföreningar inkluderar hantering av medlemsregister, uppbörd av avgifter och hyror, överlåtelser och panter, utbetalning av arvoden och löner, hantering av leverantörsfakturor, låneadministration, redovisning och rapportering, årsavslut och deklarationer, myndighetskontakter samt arkivering.

Vad innebär avgifts- och hyresuppbörd i förvaltningen av bostadsrättsföreningar?

Avgifts- och hyresuppbörd innebär att förvaltaren ansvarar för att skicka ut avier för att avisera avgifter och hyror enligt föreningens beslutade riktlinjer. Det inkluderar även beräkning och avisering av eventuella avgiftshöjningar, administration av autogiro, inkassering av avgifter och hyror samt hantering av påminnelser och eventuella rättsliga åtgärder vid utebliven betalning.

Vilka tjänster ingår i hanteringen av leverantörsfakturor för bostadsrättsföreningar?

Hanteringen av leverantörsfakturor inkluderar scanning och registrering av inkommande fakturor, elektronisk attestering av fakturor, bokföring av fakturor samt digitalt arkiv för fakturor.

Vad innebär låneadministration för bostadsrättsföreningar?

Låneadministration för bostadsrättsföreningar innebär att förvaltaren hanterar offertförfrågningar, för löpande register över föreningens lån, kontrollerar räntor och amorteringar samt ansvarar för att föra nödvändig dokumentation gällande föreningens lån.

Vilka tjänster tillhandahålls av förvaltaren gällande redovisning och rapportering för bostadsrättsföreningar?

Förvaltaren tillhandahåller tjänster som löpande bokföring av affärstransaktioner enligt bokföringslagens bestämmelser, periodisering av större poster, upprättande av periodiserad resultat- och balansrapport med uppföljning mot budget och föregående år, samt förslag till resultat- och likviditetsbudget enligt överenskommelse med föreningen.